สาหร่ายขนาดเล็กรับประกันอาหารเพื่อสุขภาพมากมายและอาหารสัตว์ในทุกสภาพแวดล้อม

อุปทานอาหารทั่วโลกเผชิญกับภัยคุกคามมากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงคราม แมลงศัตรูพืช และโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งมีชีวิตที่เล็กเกินกว่าสายตามนุษย์จะมองเห็น – microalgae – สามารถให้คำตอบได้ โดย Sofia Strodt อุปทานอาหารทั่วโลกเผชิญกับภัยคุกคามมากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงคราม แมลงศัตรูพืช และโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งมีชีวิตที่เล็กเกินกว่าสายตามนุษย์จะมองเห็น –...